اخبار

مهلت اعتبار ثبت سفارش

مهلت اعتبار ثبت سفارش

ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور

در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور و جهت ایجاد وحدت رویه در این خصوص، موارد مرتبط با مهلت اعتبار ثبت سفارش را در بخشنامه‌های زیر مشاهده نمایید.

خروج کالا از اماکن گمرکی

وفق مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی به استثنا موارد مندرج در قانون مذکور، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهار نامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود.

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مراتب طی بخشنامه شماره ۹۹/۹۷۸۵۵۴ مورخ ۹۹/۸/۱۸ به کلیه حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است، بدینوسیله ضمن تاکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده‌اند) اقداماتی در سه محور ذیل با رعایت مقررات مربوطه مورد تاکید است:

۱- کالاهایی که هنوز به گمرک، اظهار نشده‌اند.

۲- کالاهای که به گمرک، اظهار و در حین انجام تشریفات گمرکی می‌باشند.

۳- کالاهایی که به گمرک اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده است.

جزئیات این موارد را از بخشنامه زیر مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.