اخبار

تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه

کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه

کلیه گمرکات اجرایی

نظر به اهمیت تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه و جلوگیری از رسوب کالاهای مزبور و تبعات ناشی از آن، شایسته است دستور فرمایید نسبت به بررسی و تعیین تکلیف کالاهای موصوف با توجه به ماده 24 قانون امور گمرکی و 54 آیین نامه اجرایی آن قانون و سایر ضوابط و مقررات مربوطه در دوره‌های زمانی تعیین شده در قوانین مرتبط اقدامات لازم در سه محور به شرح ذیل صورت گرفته و در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب به صورت صریح و مشخص جهت بررسی به این دفتر منعکس نمایند:

۱- محموله‌های صادراتی موجود که هنوز به گمرک اظهار نشده است.

۲- محموله‌های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و در حال طی تشریفات گمرکی می‌باشد.

۳- محموله‌های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و تشریفات گمرکی مربوطه به اتمام رسیده و پروانه صادراتی الکترونیکی و مجوز بارگیری نیز صادر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.