تعرفه‌های صادرات و واردات سال 99

برای دانلود کتاب بر روی تصویر کلیک کنید.

تعرفه‌های صادرات و واردات سال 98

برای دانلود کتاب بر روی تصویر کلیک کنید.

تعرفه‌های صادرات و واردات سال 97

برای دانلود کتاب بر روی تصویر کلیک کنید.

تعرفه‌های صادرات و واردات سال 96

برای دانلود کتاب بر روی تصویر کلیک کنید.

 تعرفه‌های صادرات و واردات سال 95

فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال 95

قسمت اولحیوانات زنده، محصولات حیوانی
قسمت دوممحصولات نباتی
قسمت سومچربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های…
قسمت چهارممحصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و…
قسمت پنجممحصولات معدنی
قسمت ششممحصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
قسمت هفتممواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء …
قسمت هشتمپوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
قسمت نهمچوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، …
قسمت دهمخمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
قسمت یازدهممواد نسجی و مصنوعات از این مواد
قسمت دوازدهمکفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، …
قسمت سیزدهم مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,…
قسمت چهاردهممروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات …
قسمت پانزدهمفلزات معمولی و مصنوعات آنها
قسمت شانزدهمماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و …
قسمت هفدهم وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
قسمت هجدهم  آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،…
قسمت نوزدهم اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستم کالاها و مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکم اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه