اخبار, بخشنامه‌ها

ممانعت از خروج پالت‌های چوبی خام فاقد گواهی

ممانعت از خروج پالت های چوبی

مورخ ١٢٦/٧١/٥٦٧/٧٤٧/٤٣١٦٨/٦٨٨٧٥ و ١٣٨٥/١١/١٤ مورخ ٤٣١/٧١/٥٦٧/٧٤٧/٢٩٤٧٠٢/٣٠٥٨٧٨ شماره های بخشنامه پیرو ١/٤/١٣٨٩ در خصوص ممانعت از خروج پالت ها و بسته بندی های چوبی خام فاقد گواهی و مهر قرنطینه، با توجه به برخی موارد مشاهده شده مبنی بر عدم رعایت موضوع مجدداً بر رعایت مفاد بخشنامه های صدرالاشاره و همچنین در صورت نیاز به اخذ گواهی بهداشت و یا سایر مجوز های ذکر شده در مندرجات یادداشت های فصل جداول کد تعرفه های کالایی ضمیمه مقررات صادرات و واردات و بخشنامه‌های این دفتر با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری تأکید می گردد. شایسته است موضوع به نحو مقتضی به واحد های زیرمجموعه اطلاع رسانی و بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.