اخبار, بخشنامه‌ها

چه مواردی از حقوق و بیمه، شامل مالیات نمی‌شوند؟

چه مواردی از حقوق و بیمه، شامل مالیات نمی‌شوند

با عنایت به آنکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 ق.م.م ماده 83 همان قانون، به عنوان مزایای مربوط به شعل احصاء شده و با تاکید بر اینکه مزایای یاد شده مربوط به مشاغل بود و مشمول عناوین مزایای مندرج در ماده 83 ق.م.م نمی‌باشد و با استناد به دادنامه‌های شماره 1956 و 1957 مورخ 99/3/19 دیوان محترم عدالت اداری که اعلام می‌دارد در وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب ذهاب، بن کالا و… که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق است من جمله حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار تحت عنوان مزایای رفاهی از مشمول احکام مواد 82 و 83 خارج بوده و طبق صراحت و تاکید دادنامه اصلاحی شماره 73 مورخ 98/1/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه مزایای ذکر شده به شرح فوق و پرداختی به کلیه کارکنان فارق از نوع شغل و اشتغال در بخش دولتی یا خصوصی به صورت یکسان و متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات مواد قانونی مذکور نگردیده و افزون بر آن سازمان محترم امور مالیاتی طبق بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 99/8/14 موارد و مزایای مذکور را با احراز شرایط از مشمول مالیات مواد قانونی ذکر شده خارج نموده است با توجه به ابهامات موجود جهت اجرای مفاد دادنامه‌ها و بخشنامه اخیر توسط مامورین محترم مالیاتی مراتب طی نامه شماره 400/4585 مورخ 1400/3/29 توسط این انجمن استعلام که متعاقب آن اداره مذکور طی پاسخ شماره د/102/102/26185 مورخ 1400/3/31 و با اتخاذ ملاک از بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 200/99/58 مورخ 99/8/14 مراتب اعمال معافیت مالیاتی مزایای مزبور را با شرایط لازم مورد تایید و تاکید قرارداده است.

به پیوست مستندات مذکور در این نامه جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.