اخبار, بخشنامه‌ها

اجرای مقررات ماده ۱۶۱قانون مالیات‌های مستقیم

اجرای مقررات ماده ۱۶۱قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با موضوع “اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم”

تاریخ نامه: 21 آبان 1399

شماره: 210/99/92

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تامین مالیات موضوع ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تامین مالیات از ناحیه هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود به شرح ذیل می باشد:

اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراجل اجرایی آن طی نشده باشد می بایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیات مذکور صدور قرار تامین مالیات را درخواست نماید.

در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید.

تامین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد 210 الی 218 قانون مذکور و با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط می باشد.

با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که بارویه فوق الذکر انطباق ندارند، فاقد موضوعیت می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.